Sinds eind vorig jaar werken we binnen RES Zeeland samen met vertegenwoordigers van de Zeeuwse overheden, netbeheerder, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners aan de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0. In dit document schrijven we op welke aanvullende en bijgestelde keuzes we voor de komende jaren maken om onze RES-doelen voor 2030 te halen. Om deze keuzes gezamenlijk te kunnen maken, organiseerden we diverse werksessies, bijeenkomsten, individuele gesprekken en denktanks voor onze partners en stakeholders. 

Betrokkenheid volksvertegenwoordigers 

Dit deden we ook voor de Zeeuwse volksvertegenwoordigers. In de afgelopen maanden waren er raadsinformatiebijeenkomsten in Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland/Tholen, Walcheren en de Bevelanden. Hieruit kwam naar voren dat de gemeenteraadsleden graag nauw betrokken blijven bij de RES 2.0. Zij willen graag weten wat dit in de komende jaren precies betekent voor hun gemeente. Daarnaast was er ook veel interesse in de nieuwe Monitor van RES Zeeland en vanaf wanneer deze wordt ingezet. Maar dit waren niet de enige reacties van de raadsleden. Ook de volgende zaken kwamen aan bod: 

  • Maak inzichtelijk hoeveel het totale energieverbruik in Zeeland is
  • Specificeer de uitvoeringsagenda van de RES 2.0 per gemeente
  • Communiceer ter inspiratie over succesvolle particuliere verduurzamingsacties
  • Visualiseer de Zeeuwse CO2-besparing van de totale particuliere duurzame opwek
  • Onderzoek hoeveel CO2 we tot nu toe in Zeeland hebben bespaard. Hiermee krijgen we grip op vooruitgang en weten we waar we staan ten opzichte van het RES-doel voor 2030
  • Is het mogelijk om bij nieuwbouwwijken een verplichte energiecoöperatie op te richten, zodat nieuwe huiseigenaren in gesprek gaan over hoe ze gezamenlijk de energievoorziening gaan organiseren?

 

Als RES Zeeland zijn we ontzettend blij en trots op deze betrokkenheid en waardevolle input. Alleen door deze unieke Zeeuws brede samenwerking komt de RES 2.0 tot stand en werken we samen aan een duurzame toekomst voor Zeeland. Alle ontvangen adviezen, ideeën en antwoorden op veelgestelde vragen nemen we zoveel mogelijk mee in de RES 2.0. 

Actuele planning RES 2.0 

De RES 2.0 laat nog wel iets langer op zich wachten dan in eerste instantie gepland. In plaats van begin 2024 wordt het document in mei afgerond. Dit komt omdat de Zeeuwse gemeenten in de afgelopen maanden hebben aangegeven dat ze graag een concrete uitvoeringsagenda aan de RES 2.0 willen toevoegen. Dus een helder overzicht van activiteiten mét eigenaren en een tijdsplanning. Daarom zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd om samen te werken aan het opstellen van deze uitvoeringsagenda. 

Daarnaast wordt er vanuit de werkgroep ‘Integraal Programmeren’, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten, Stedin, TenneT en provincie Zeeland, een Energievisie opgesteld. Omdat er wederzijdse afhankelijkheden zijn, moeten de RES 2.0 en de Energievisie naadloos op elkaar aansluiten. De contouren van de Energievisie worden verwacht in april. Een samenvatting zal worden verwerkt in de RES 2.0. Eind mei zal de RES 2.0 ter vaststelling worden voorgelegd aan de Zeeuwse volksvertegenwoordigers. 

Nieuwsoverzicht