Zeeland stelde in 2020 als eerste energieregio in Nederland de RES 1.0 vast. Meer dan honderd vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners(collectieven) droegen actief bij aan de ontwikkeling van deze strategie. In de RES 1.0 staat hoe we in Zeeland in 2030 de helft minder CO2 willen uitstoten dan in 1990. Voor de zomer van 2024 volgt de RES 2.0: een nieuwe versie van de RES waarin de doelen uit de eerste versie worden aangescherpt en waar nodig aangevuld. 

Onze ambities

De opgave die we hebben is groot, maar het belang nog groter. In de RES spreken we samen af wat onze doelen zijn en hoe we die gaan halen. Benieuwd naar de ambities die we hebben opgenomen in de RES 1.0?

Totstandkoming RES 1.0

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit akkoord is de Nederlandse vertaling van het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. In 2025 moet dit ongeveer 95% minder CO2 zijn.  Eén van de andere afspraken is dat Nederland in 30 energieregio’s opgedeeld wordt om regionaal de landelijk gemaakte afspraken te onderzoeken en uit te voeren. Elke regio zal hiervoor zijn eigen Regionale Energiestrategie (RES) ontwikkelen, waarin de regionale keuzes centraal staan. Deze RES’en worden door de regionale overheden bepaald.

Na een succesvolle Zeeuwse Energiedialoog (2017) hebben de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen, de Provincie Zeeland, Netbeheerder Stedin en Impuls Zeeland de handen ineengeslagen om de RES Zeeland gezamenlijk te ontwikkelen. Dit is gebeurd onder de gezamenlijke noemer het Zeeuws Energieakkoord. 

Meer dan 100 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties, inwoners (collectieven) en de regionale overheden hebben actief bijgedragen. Begin 2020 is de RES 1.0 gepubliceerd en in oktober 2020 hebben alle Zeeuwse overheden deze vastgesteld.